Warning: Declaration of tpw_flags_css::tp_widget_do($args) should be compatible with transposh_base_widget::tp_widget_do() in /home/-www/pintermuvek.hu/htdocs/pintermuvek_hu/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/widgets/flags/tpw_flags_css.php on line 40

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL  SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN A HONLAPPAL KAPCSOLATBAN

 

Bevezetés

 

A Pintér Művek Kft. nevében ezúton szeretnénk tájékoztatni az adatkezelésre vonatkozó irányelveinkről és adatvédelmi gyakorlatunkról! A Vállalatcsoport elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, ennek érdekében megteszünk minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudjuk az adatok biztonságát.

Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

A jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban fenntartjuk annak a jogát, hogy a jelen tájékoztató bármikor megváltoztatható.

Kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!

 

Az adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 

Cégnév: Pintér Művek Kft.

Székhely:  6237 Kecel, Rákóczi F. u. 175.

Cégjegyzékszám: 03-09-135279

Adószám: 27395213-2-03

Képviselő: Pintér Csaba

Telefonszám: 06 78 420 199

Fax: +36 78 420 600

E-mail cím: pintermuvek@pinterworks.hu

Honlap: www.pintermuvek.hu

(a továbbiakban: Vállakozás)

 

Fogalmak

 

Az alábbi, a honlapon adatkezeléssel kapcsolatban használt definíciók megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

ÉRINTETT: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

HOZZÁJÁRULÁS: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

ADATTOVÁBBÍTÁS: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

ADATTÖRLÉS: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

ADATVÉDELMI INCIDENS: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1)  Amennyiben a Vállalkozás hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozás internetes honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Vállalkozás nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3.  Az érintett jogainak elősegítése

A Vállalkozás valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

A Vállalat további adatkezelői, vállalatcsoport tagjai

A paksi telephelyünkön végzett fémmegmunkálási és karbantartási munkákat részben elkülönítetten kezeljük, így a paksi telephelyen és vonzáskörzetében végzett megrendelésekhez továbbíthatjuk a megrendelésekhez kapcsolódó szükséges információkat. A telephelyi információk a következők:

 

Telephely: Pintér Művek Kft. PAKSI KIRENDELTSÉG

Levelezési cím: 7031 Paks, Fehérvári út 28.

Telefonszám: +36 75 505 563

E-mail cím: paks@pinterworks.hu

 

Bizonyos szolgáltatásainkat, gyártásainkat jogilag elkülönülten kezeljük, ilyenek például lézer- és vízvágáshoz tartozó bérmunkák, k+f fejlesztések, hulladékfeldolgozó technológiák. Ilyen esetekben az ajánlatkérés és a megrendelés adatait továbbítjuk az ugyanazon telephelyen belül működő, de jogilag elkülönülő vállalkozás részére, amelynek 100%-os tulajdonosa szintén az egyéni vállalkozás tulajdonosa, ezáltal minden adatvédelmi elv ugyanúgy vonatkozik erre a vállalkozásra mint a fő vállalkozásra. Erről külön tájékoztatást adunk, de adatvédelmi elveink elfogadásával ehhez is hozzájárul automatikusan.

 

Cégnév: PINTÉR MŰVEK Kutató és Fejlesztő Kft.

Székhely: 6237 Kecel, Rákóczi F. út 173-175.

Cégjegyzékszám: 03 09 102987

Adószám: 11036258-2-03

Telefonszám: +36 78 420 199

E-mail cím: pintermuvek@pinterworks.hu

 

Vállalkozásunk a honlapja fenntartásához saját szervert használ, további külső adatfeldolgozót erre a célra nem vesz igénybe.

 

Honlapszerkesztő és -karbantartó

 

Cégnév: AD Design Solutions Kft.

Székhely: Debrecen, Kishegyesi út 40.

Cégjegyzékszám: 09 09 019566

Adószám: 22918077-2-09

Telefonszám: +36 30 334 7820

 

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és gondoskodunk arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Jó ha tudja, hogy rendszerünk minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki!

Személyes hozzájárulás útján,  Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

 

Ajánlatkérés

 

A kezelt adatok köre:

 • Kapcsolattartó neve
 • Cégnév
 • Weboldal
 • E-mail cím
 • Telefon
Adatkezelés célja:
 • A Pintér Művek Kft. és Pintér Művek Kutató és Fejlesztő Kft. termékeiről, fejlesztéséről, a nyújtott szolgáltatásokról kért ajánlat adásához kapcsolatfelvétel céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adattárolás módja: elektronikusan a visszavonás végéig, vagy szükségesség megszűnéséig

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: e-mail útján az pintermuvek@pinterworks.hu címen, továbbá postai úton a korábban megadott postai címen.

 

SÜTIK (COOKIE) ÉS A GOOGLE ANALYTICS RENDSZER

 

A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó  ilyen kjellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google, és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Részletes leírást az erre vonatkozó RENDELET tartalmazza.

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

Az adatkezelés során a Pintér Művek Kft. és Pintér Művek Kutató és Fejlesztő Kft.  biztosítja a kezelt adatok számára
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az arra jogosultak köre férhessen azokhoz hozzá
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: biztosítja az arra jogosult felhasználókat, hogy amikor szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Minden egyéb, e tájékoztatóban nem ismertetett egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A Pintér Művek Kft. és Pintér Művek Kutató és Fejlesztő Kft. a hatóságok részére némely esetekben köteles személyes adatot kiadni. Ez abban az esetben és csak olyan mértékben történik meg, ha a hatóság megjelölte a pontos adatkezelési célt és az adatok körét. A kiadott személyes adat csak annyi és olyan mértékű lehet, mely a megkeresés céljának a megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a fentebb ismertetettek szerint.

A Pintér Művek Kft. és Pintér Művek Kutató és Fejlesztő Kft. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

További nyilvános dokumentumaink:

 

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelemi tájékoztató oldalunkon nem kap választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Kelt, Kecel, 2021. augusztus 1.


Warning: Parameter 1 to transposh_plugin::process_page() expected to be a reference, value given in /home/-www/pintermuvek.hu/htdocs/pintermuvek_hu/wp-includes/functions.php on line 3269